คณะ ผู้บริหาร

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Contacts

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

รองอธิการบดี ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ

Contacts

นายซาฟีอี บารู

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน

Contacts

ศ.ดร.ซาการียา หะมะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Contacts

นายซอและห์ ตาเละ

ประธานกรรมการบริหารโครงการมะดีนะตุสสลาม

Contacts

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

Contacts

ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม

Contacts

ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Contacts

ดร.อับดุลเลาะ อุมา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

Contacts