คณะ ผู้บริหาร

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Contacts

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

รองอธิการบดี ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ

Contacts

นายซาฟีอี บารู

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Contacts

ผศ.สุกรี หลังปูเต๊ะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

Contacts

ศ.ดร.ซาการียา หะมะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Contacts

ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Contacts

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ อูมา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

Contacts

ผศ.ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม

Contacts

ดร.ณรงค์ หัศนี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการลงทุนและจัดหารายได้

Contacts