คณะ ผู้บริหาร

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Contacts

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Contacts

นายซาฟีอี บารู

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน

Contacts

รศ.ดร.ซาการียา หะมะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Contacts

นายซอและห์ ตาเละ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน

Contacts

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

Contacts

ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

Contacts

ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Contacts

ดร.อับดุลเลาะ อุมา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

Contacts