ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

photo01

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

b02

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ

b03

นายซาฟีอี บารู

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

dr-zakariya

ศ.ดร.ซาการียา หะมะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Dr sukree1

ผศ.สุกรี หลังปูเต๊ะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

 
 

dr-mazlan

ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง

รองอธิการบดีฝ่ายแผ่นและประกันคุณภาพการศึกษา

dr abdullahuma

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ อุมา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

dr noordin2

ผศ.ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม

Dr Narong

ดร.ณรงค์ หัศนี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการลงทุนและจัดหารายได้

 
 

b05

ศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

b01

ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

a sorat

ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

a sobree1

อาจารย์ซอบรี หะยีหมัด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 

dr shukree2

ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

u mae1

อาจารย์อับดุลรอฮฺมาน วอเดร์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ

b07

อาจารย์อิบรอเฮม หะยีสาอิ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

b08

นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย

ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม

 
 

u abdulbasid

ผศ.อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

b10

ดร.อิสมาอีล ราโอบ

ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิจัยและพัฒนา

nopic-w1

ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

nopic-w1

ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ

ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

 
 

beheng1

นายอิบรอฮีม อาแล

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

mr adnan

นายอัดนัน แวสาหะ

หัวหน้ากองอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

Pin It