ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

photo01

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

b02

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ

b03

นายซาฟีอี บารู

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

dr-zakariya

ศ.ดร.ซาการียา หะมะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Dr sukree1

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

 
 

u-soleh

อาจารย์ซอและห์ ตาเละ

ประธานกรรมการบริหารโครงการมาดีนะตุสสลาม

dr noordin2

อาจารย์ ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม

dr-mazlan

ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง

รองอธิการบดีฝ่ายแผ่นและประกันคุณภาพการศึกษา

dr abdullahuma

ดร.อับดุลเลาะ อุมา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 
 

b01

ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

a sorat

ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

a sobree1

อาจารย์ซอบรี หะยีหมัด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

dr shukree2

ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 
 

b05

รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

u mae1

อาจารย์อับดุลรอฮฺมาน วอเดร์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ

b07

อาจารย์อิบรอเฮม หะยีสาอิ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

b08

นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย

ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม

 
 

nopic-w1

ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

u abdulbasid

ผศ.อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

b10

อาจารย์ ดร.อิสมาอีล ราโอบ

ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิจัยและพัฒนา

beheng1

นายอิบรอฮีม อาแล

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 
 

mr adnan

นายอัดนัน แวสาหะ

หัวหน้ากองอำนวยการ

   
Pin It