ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

photo01

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

photo02

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

photo03

นายซาฟีอี บารู

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน

dr-zakariya

รศ.ดร.ซาการียา หะมะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

dr-sukree

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

 
 

u-soleh

นายซอและห์ ตาเละ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน

dr-noordin

ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

dr-mazlan

ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง

รองอธิการบดีฝ่ายแผ่นและประกันคุณภาพการศึกษา

dr-abdullah

ดร.อับดุลเลาะ อุมา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 
 

b01

ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

b02

ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

b03

นายซอบรี อามาลีนา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

b04

ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 
 

b05

รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

b06

นายอับดุลรอฮฺมาน วอเดร์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ

b07

นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

b08

นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย

ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม

 
 

nopic-w1

ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

b09

ผศ.ดร.มะพลี แมกอง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

b10

ดร.อิสมาอีล ราโอบ

ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิจัยและพัฒนา

b11

นายอิบรอฮีม อาแล

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 
 

b12

นายอัดนัน แวสาหะ

หัวหน้ากองอำนวยการ

   
Pin It