อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม

"นำสัจธรรม สร้างสังคมสันติสุข"

"สถาบันมุ่งสร้างประชาคมอุดมปัญญาด้วยศาสตร์อิสลาม"

บันฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข"

"ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการกลุ่มศึกษา"

"บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมอารยะ"

Pin It