โครงสร้างการบริหาร

structure
รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี 2564
1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธาน
2. ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ รองประธาน
3. นายซาฟีอี บารู รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน กรรมการ
4. รศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
5. ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า กรรมการ
6. ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง รองอธิการบดีฝ่ายแผ่นและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
7. ดร.อับดุลเลาะ อุมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
8. ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม กรรมการ
9. ดร.ณรงค์ หัศนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการลงทุนและจัดหารายได้ กรรมการ
10. อ.ซอและห์ ตาเละ ประธานกรรมการบริหารโครงการมาดีนะตุสสลาม กรรมการ
11. รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
12. ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ กรรมการ
13. ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
14. นายซอบรี หะยีหมัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
15. ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
16 นายอับดุลรอฮฺมาน วอเดร์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ กรรมการ
17. นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กรรมการ
18. นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม กรรมการ
19. ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ กรรมการ
20. ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
21. ผศ.อับดุลมาซิ หะยีสามะแอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
22. ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิจัยและพัฒนา กรรมการ
23. นายอัดนัน แวสาหะ หัวหน้ากองอำนวยการ เลขานุการ
24. นายอิบรอฮีม อาแล หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
 
Pin It