โครงสร้างการบริหาร

structure 
รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี 2561
1 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธาน
2 ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี รองประธาน
3 นายซาฟีอี บารู รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน กรรมการ
4 รศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
5 ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า กรรมการ
6 นายซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน กรรมการ
7 ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม กรรมการ
8 ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง รองอธิการบดีฝ่ายแผ่นและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
9 ดร.อับดุลเลาะ อุมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
10 ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ กรรมการ
11 ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
12 นายซอบรี อามาลีนา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
13 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
14 รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
15 นายอับดุลรอฮฺมาน วอเดร์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ กรรมการ
16 นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กรรมการ
17 นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม กรรมการ
18 ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ กรรมการ
19 ผศ.ดร.มะพลี แมกอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
20 ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิจัยและพัฒนา กรรมการ
21 นายอิบรอฮีม อาแล หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
22 นายอัดนัน แวสาหะ หัวหน้ากองอำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
Pin It