ชื่อและสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อมหาวิทยาลัย

ftu name
 
ชื่อเต็มภาษาไทย : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อักษรย่อ ม.ฟ.น.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Fatoni University อักษรย่อ F.T.U.
ชื่อเต็มภาษาอาหรับ : جامعة فطاني

อักษรย่อ na

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

ftu logo

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประกอบด้วย รูปวงกลม โดยมีคัมภีร์อัลกุรอาน และปีฮิจเราะห์ศักราช 1419 ในขอบวงกลมส่วนในและขอบวงกลมส่วนนอกประกอบด้วย
  • ด้านบนมีชื่อมหาวิทยาลัย เป็น ภาษาอาหรับ
  • ด้านขวามีชื่อมหาวิทยาลัย เป็น ภาษาอังกฤษ
  • ด้านซ้ายมีชื่อมหาวิทยาลัย เป็น ภาษาไทย
ความหมาย
  • คัมภีร์อัลกุรอาน  หมายถึง  ธรรมนูญในการดำรงชีวิต เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺทรงประทานแก่ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ขอความโปรดปรานและสันติสุขจงมีแด่ท่าน) คัมภีร์อัลกุรอานบรรจุด้วยสิ่งที่จำเป็นต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้านในการดำเนินชีวิต มุสลิมทั่วโลกจึงยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดำรงชีวิต
  • รูปวงกลม  หมายถึง  ความคลอบคลุมและความสมบูรณ์ของอิสลาม
  • 1419  หมายถึง  ปีฮิจเราะห์ศักราช แห่งการก่อตั้ง

สีประจำสถาบัน

green white flag

สีเขียว  หมายถึง  ความเป็นผู้นำ นักเคลื่อนไหว เป็นพลวัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์ของของอิสลาม

ต้นไม้ประจำสถาบัน

pikul1         pikul2

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นพิกุล (Tanjong Tree)
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Mimusops elengi Linn.
ชื่อสามัญ คือ Bullet Wood


เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะลำต้นที่แข็งแกร่ง ออกใบแตกกิ่งก้านสาขาอย่างสมดุลและไม่ร่วงง่ายให้ร่มเงาแก่ผู้พักพิง ดอกมีกลิ่นหอม ทั้งลำต้น เปลือก ใบ สามารถใช้เป็นสมุนไพรได้ทุกส่วน แสดงให้เห็นถึงปณิธานของวิทยาลัยที่มุ่งอบรมสั่งสอนให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย มีการเติบโตอย่างมีดุลยภาพ มีหัวใจที่มุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์ยืนหยัดเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงพร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ขจรขจายและสรรค์สร้างคุณูปการสู่สังคมสันติสุขตลอดไป