หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการจัดตั้ง)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Nursing Science Program 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : BBachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.N.S.

Pin It