หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการจัดตั้ง)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Nursing Science Program 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : BBachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.N.S.

โครงการจัดตั้งคณะ

noure b1

สภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ครั้งที่ 42 (1/2012) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมการขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและขอรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และเพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลจากรัฐบาลกาตาร์ จำนวนทั้งสิ้น 4,555,773.03 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจเป็นอาจารย์พยาบาลในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 5 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอก 2 ทุน และระดับปริญญาโท 3 ทุน สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด ปัจจุบันปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 2 คน และปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาอื่น 3 คน

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักคิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 62 (5/2016) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการร่างหลักสูตร (ภาคผนวก) ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์สอนครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชาการพยาบาล (ขณะนี้อยู่ในระหว่างส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากย์หลักสูตร) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพี่เลี้ยง คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ จากประเทศคูเวต ผ่านมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม จำนวน 18 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้แทนเครือข่ายการกุศลอัลชาเยียอ์ จากประเทศคูเวต คุณอับดุรเราะห์มาน อัลฮัดดาด ได้มาร่วมวางศิลารากฐานอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม โดยลักษณะอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,700 ตรม.

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะยึดมั่น ภายใต้หลักคำสอนอัลกุรอาน
(107) وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَة ًلِّلْعَالَمِينَ
“และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเป็นความเมตตาเพื่อประชาชาติทั้งมวล”
(อัลกุรอานอัลอัมบิยาอฺ 21:107)

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคคลมีความสมดุลตามจริยวัตรของท่านศาสดา ดังหะดิษที่ว่า

«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»
“มีความโปรดปราน (นิอฺมะฮฺ) สองประการที่มนุษย์ส่วนมากมักจะปล่อยให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นั่นคือ การมีสุขภาพที่ดีและการมีเวลาว่าง”
(อัล-บุคอรีย์; 6412)

1-พัฒนาหลักสูตรเพื่อการขอรับรองและจัดการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับอุดมศึกษา ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการหลักการอิสลาม

2-เตรียมบุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมสำหรับการขอรับรองสถาบัน

3-พัฒนาบุคลากรสายวิชาการผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผ่านการบริการวิชาการและการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สังคม

4-ทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม

“โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ และมีหลักสูตรพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพื่อจัดการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการหลักการอิสลาม”

Pin It