หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Usuluddin (International Program) 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุศูลุดดีน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (อุศูลุดดีน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Usuluddin)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Usuluddin)

Pin It