หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Islamic Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Islamic Studies)

Pin It