นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2556
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Laws Program 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  LL.B.

Pin It