หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in al-Quran and al-Sunnah ( International Program) 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in al-Quran and al-Sunnah
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (al-Quran and al-Sunnah)

Pin It