หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ(หลักสูตรนานาชาติ)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Arabic (International Program)
ภาษาอาหรับ  :  البكالوريوس في الأدب (اللغة العربية) البرنامج العالمي

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Arabic)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Arabic)

Pin It