หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.P.A. (Public Administration)

Pin It