สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Economics Program in Financial Economics and Banking 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Economics (Financial Economics and Banking)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Econ. (Financial Economics and Banking)

Pin It