หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in Business Administration 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.B.A. (Business Administration)

Pin It