หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching Arabic Language 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนภาษาอาหรับ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Teaching Arabic Language
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching Arabic Language)

Pin It