หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching General Science 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Teaching General Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching General Science)

Pin It