หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching Chemistry 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนเคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนเคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching Chemistry)

Pin It