หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปรับปรุง 2563 หลักสูตร 4 ปี)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Chemistry 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Chemistry)

Pin It