หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching English 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching English)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching English)

Pin It