หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching Malay 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษามลายู)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนภาษามลายู)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Malay)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching Malay)

Pin It