หมายเลขติดต่อภายใน คณะและหน่วยงาน

หน่วยงานระดับคณะ

คณะอิสลามศึกษา

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
สำนักงานคณะอิสลามศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1301
ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1302
คณบดีคณะอิสลามศึกษาฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1303
รองคณบดี (อ.อับดุลลาตีฟ การี)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1304
ห้องสาระนิพนธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1305
ศูนย์ฟัตวา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1306
ห้องพักคณาจารย์ชั้น 2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1308
สาขาวิชาชารีอะห์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1309
หัวหน้าสาขาอิสลามศึกษา/จนท.สาขา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1310
สาขาวิชาอุศูลุดดีน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1311
ห้องอาจารย์มุสลีมะห์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1312
ห้องวิจัยฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1313
สาขาวิชานิติศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1314
 

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1201
ห้องอาจารย์หญิงชั้น 1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1202
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1203
สำนักงานคณะ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1204
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/รปศ.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1205
สาขาวิชาภาษามลายู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1206
สาขาวิชาภาษาอาหรับ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1207
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1208
ผู้จัดการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1209
หัวหน้าสนง.คณะ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1210
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1211
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1212
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1213
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1215
ห้องอาจารย์หญิงชั้น 2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1216

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
สำนักงานคณะวิทยฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1501
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1502
สำนักงานมุสลิมะห์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1503
ห้องพักอ.วิทยาศาสตร์ชาย ชั้น 2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1504
ห้องพักอ.วิทยาศาสตร์หญิง ชั้น 2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1505
ห้องพักอาจารย์มุสลีมีนชั้น 4
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1506
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1507
ห้องนักวิทยาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1511
ห้องพัก อ.ไอทีชาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1513
ห้องพัก อ.ไอทีหญิง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1514

 

คณะศึกษาศาสตร์

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1601
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผช.คณบดีฝ่ายแผน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1603
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1604
หัวหน้าสำนักงานคณะฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1605
ฝ่ายโสตฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1606
ห้องสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1610

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักงานอธิการบดี

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
โอเปอเรเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1101
หัวหน้ากองอำนวยการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1102
กองอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1103
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กอ.สนอ.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1104
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1105
กองคลังและพัสดุ (อุสมาน ลาเต๊ะ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1106
หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1108
บัณฑิตวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1109
รองอธิการบดี (ผช.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1110
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1111
เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1112
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1116
เจ้าหน้าที่การเงิน (หญิง)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1121
เจ้าหน้าที่การเงิน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1122
หัวหน้ากองคลังและพัสดุ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1123
รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1131
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1132
ที่ปรึกษาอธิการบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1133
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1134
หัวหน้ากองทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1135
เจ้าหน้าที่กองทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1136
สำนักจัดหาทุนการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1137
รองอธิการบดีฝ่าวิชาการและวิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1138
กองวิเทศและประชาสัมพันธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1139
ป้อมยามหน้ามฟน.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1307
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1703

 

สำนักบริการการศึกษา

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1125
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1126
เจ้าหน้าที่ตารางสอนตารางสอบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1127
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1128

 

สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
จนท.สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (หญิง)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1107
เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ชาย)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1124
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาฯ(ผช.ซอลีฮะห์)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1129
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มารียะห์ ยะผา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1130
หัวหน้าสำนักงานหอพัก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1801
สำนักงานหอพักหญิง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1802
สำนักงานหอพักชาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1803

 

สำนักวิทยบริการ

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1401
เคาว์เตอร์บริการชั้น 1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1402
หัวหน้าสำนักงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1403
เคาว์เตอร์บริการชั้น 2 (ตึกเก่า)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1404
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1405
เคาว์เตอร์ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1406
ห้อง Sever
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1407
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1408
หัวหน้าห้องสมุด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1409
อาอีเสาะห์ รุสณีดา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1412

หน่วยงานระดับสถาบัน

สถาบันอัสสาลาม

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
ห้องสำนักงานสถาบันอัสสลาม หญิง (อ.มาซีเตาะห์)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1411
ห้องสำนักงานสถาบันอัสสลาม หญิง(อ.มาซีเตาะห์)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1413
ห้องสำนักงานสถาบันอัสสลาม ชาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1415

 

อาคารสภามหาวิทยาลัย

contact2ชื่อติดต่อ
email อีเมลติดต่อ
phone3 เบอร์โทรภายใน
อธิการบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1701
เลขานุการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1702
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1707
อธิการบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1709

.

Pin It