กองอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

noure b1

กองอำนวยการ แต่เดิมเป็นฝ่ายธุรการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศใช้โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546 (ค.ศ. 2003) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ฝ่ายธุรการสำนักงานอธิการบดีได้รับการยกระดับเป็นหน่วยงานระดับกอง ต่อมามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กองอำนวยการยังคงอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีนายอัดนัน แวสาหะ เป็นหัวหน้ากอง โดยรับผิดชอบงานดังนี้
1.งานสารบรรณ
2.งานประชุม
3.งานประสาน และ
4.งานไปรษณีย์

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ

“คุณภาพมิได้เป็นเพียงส่วนที่อยู่ในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเท่านั้น หากแต่คุณภาพยังเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนึกคิด และจิตวิญญาณ”

มุ่งพัฒนา   ระบบงานและบุคลากร
มุ่งสนอง   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
มุ่งนำ   นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
มุ่งเน้น   การประสาน สนับสนุนและร่วมมือ
มุ่งยกระดับ   สู่หน่วยงานคุณภาพ

1-ปรับปรุงสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความทันสมัย

2-ปรับปรุงระบบการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว

3-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4-พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ

5-สร้างสัมพันธ์แห่งความเป็นพี่น้อง

กองอำนวยการเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

Pin It