สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ftu plan

ปรัชญา :
มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ด้วยแผนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อก่อเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ปณิธาน :
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้ทุกหน่วยงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์ :
“พัฒนาองค์กรสู่วัฒนธรรมคุณภาพ”

พันธกิจ :

1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประสาน ส่งเสริม ติดตามการดำเนินงานแผนของหน่วยงานภายในสถาบัน

2. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน สนับสนุนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในสถาบัน

3. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา :

1. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการแผนของหน่วยงานภายในสถาบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

2. การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงานภายในและระดับสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. เสริมสร้าง การเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ ด้านการประกันคุณภาพ ฯ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสถาบันและเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

4. พัฒนาระบบปฏิบัติงาน การจัดการความรู้และการส่งเสริมการวิจัยจากงานประจำ

Pin It