สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

psd

ประวัติสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา :

 

สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนเกิดพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสวัสดิการด้านต่างๆ แก่นักศึกษาซึ่งมีประวัติการจัดตั้งดังนี้ พ.ศ.2541 –2546 วิทยาลัยอิสลามยะลาได้จัดตั้งเป็นกองกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา พ.ศ.2546-2551 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้เปลี่ยนจากกองกิจการนักศึกษา เป็นสำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักกิจการนักศึกษามาเป็น สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานในการบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆแก่นักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา

Pin It