คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

2.

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เดิมมีชื่อว่า คณะอิสลามศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2541ซึ่งเป็นปีสถาปนามหาวิทยาลัย ณ บ้านปารามีแต ต.บุดี อ.เมือง จ. ยะลา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ณ อาคารชีคกอเซ็ม 2 และได้เปลี่ยนชื่อคณะมาเป็น คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555

การดำเนินการระยะแรกในปี พ.ศ. 2541 คณะอิสลามศึกษา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2544 ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

และในปี พ.ศ. 2545 ได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาวิชาภาษาอาหรับ ต่อมาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา และสาขาวิชาภาษาอาหรับได้รับการอนุมัติ ให้ย้ายไปอยู่ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 คณะอิสลามศึกษาได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) และสาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม และ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาในปีพ.ศ. 2550

ปัจจุบันคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) 3) สาขาวิชาอิสลามศึกษา 4) หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำจำนวนรวมทั้งสิ้น 51คน ปฏิบัติงานจริง จำนวน 5 คน ลาศึกษาต่อ จำนวน 4 คน นักวิชาการ จำนวน 12 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 14 คน และมีนักศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,345 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 1,262 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 77 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน
ความเป็นมาของคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์โดยสรุป ดังนี้

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
    คณะอิสลามศึกษา วิทยาลัยฟาฏอนี ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในสาขาวิชาชะรีอะฮฺ และสาขาวิชาอุศูลุดดีน สาขาละ 100 คน รวม 200 คน
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544
    คณะอิสลามศึกษา วิทยาลัยฟาฏอนีได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษารุ่นแรก 49 คน คณะอิสลามศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย สาขาวิชาชะรีอะฮฺตามหนังสือรับรองที่ 53/2544 และสาขาวิชาอุศูลุดดีนตามหนังสือรับรองเลขที่ 54/2544
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
    ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548
    สภาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรศิลปะศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาชะรีอะฮฺ และสาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548
    สาขาวิชาชะรีอะฮฺและอุศูลุดดีนได้รับการรับรองและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจากสำนักงาน ก.ค.ศ.ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0206.2/1152 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 และ ศธ 0206.2/1152 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 ตามลำดับ
วันที่ 28 ตุลาคม 2549
    คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิตสาขาวิชาชะรีอะฮฺ
วันที่ 21 กันยายน 2552
    คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
    คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
    สภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

Pin It