บัญฑิตวิทยาลัย

6

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2541 ในปีการศึกษา 2544/2545 ได้มีการเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 50 คน โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นคณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ และดูแล การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแต่งตั้งดร. ญีฮาด บูงอตันหยง เป็นคณบดีคนแรก

ในปีการศึกษา 2548 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สองสาขาวิชาด้วยกันคือ 1. สาขาวิชาชะรีอะฮฺ 2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม โดยมีดร.ดลวานะ ตาเยะ เป็นคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา /p>

ในปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)ทั้งนี้ ดร.ดลวานะ ตาเยะ เป็นคณบดี และในวันที่ 4 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้อนุมัติให้ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ เป็นรองคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ เป็นคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

Pin It