คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแผนการเปิดสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในการเริ่มต้นการดำเนินงานในปีการศึกษา 2546 นั้น คณะได้รับการโอนย้าย 2 สาขาวิชาจากคณะอิสลามศึกษา มายังคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอน ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้


   รับการโอนย้าย 2 สาขาวิชาจากคณะอิสลามศึกษา
    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา   เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544
    2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับ   เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2545
    เปิดดำเนินการสอน
    1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

    เปิดดำเนินการสอน
    1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

    เปิดดำเนินการสอน
    1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

    เปิดดำเนินการสอน
    1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)

    ดำเนินการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่
    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาชีพครู
    เปิดดำเนินการสอน
    1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับและวรรณคดี)
    2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

Pin It