เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

by Adnmin
in FTUNews

 

ศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยมี ร.ศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ร.ศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมทีมบริหารร่วมต้อนรับ และพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการและบริการสังคม  โดยประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์บูรณาการกับหลักอิสลามเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

fn641119p1fn641119p3

fn641119p2fn641119p5

fn641119p4

 

มหาวิทยาลัยรับมอบชุดบรรเทาและยังชีพจากแม่ทัพภาคที่ 4

by Adnmin
in FTUNews

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดูเลาะ อูมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และอาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบชุดบรรเทาและยังชีพจากแม่ทัพภาคที่ 4 โดยการประสานงานของศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อมอบ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรักษาและกักตัวจาก โควิด-19  ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn640831p1

fn640831p2fn640831p3

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 มอบน้ำดื่ม

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 มอบหมายให้ นายอับดุลวาริส โลงซา และคณะลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ (LQ COVID-19) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งสิ้น 50 แพ็ค

ทั้งนี้ในนามองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอขอบคุณน้ำใจจาก พันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 เพื่อผู้ที่กักตัวในสถานที่กักกันแห่งนี้

fn640623p1

fn640623p2

ผู้ใหญ่ใจดีมอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา มอบหมายให้ นายอับดุลวาริส โลงซา ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อแบบซักได้ ในโครงการส่งต่อความห่วงใยจากใจ สว. ร่วมกับสมาคมการค้าฝูเจี้ยนอาซีไทยจีนให้กับศูนย์ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ (LQ COVID-19) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวมทั้งสิ้น 10 ชุด มูลค่า 1,500 บาท เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ในนามองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่านหน้า เสื้อคลุมป้องกันเชื้อถือว่ามีประโยชน์อย่างมาต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่กักกันแห่งนี้

fn640622p1fn640622p2

fn640622p3fn640622p4

มอบทุนการศึกษา

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักจัดหาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีนายอับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ หัวหน้าสำนักจัดหาทุน ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากองค์กรวามีย์ให้กับนักศึกษาจำนวน 11 ทุน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

fn640616p1fn640616p2

fn640616p3fn640616p4

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี และคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมคณะผู้บริหารได้มีโอกาสต้อนรับพันเอก เลอศักดิ์ แก้วหนูนวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี และคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มาเยือนเยี่ยมชมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการสร้างสันติภาพในสังคมที่หลากหลายเพื่อชีวิตที่ดีต่อไป

fn640610p1

fn640610p2fn640610p3

สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดสัมมนาสัมมนาผ่านระบบ Zoom

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดงานสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนนี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิมะทา และยังผู้ที่สนใจเข้ารับฟังผ่านระบบ Zoom

fn640421p1

fn640421p2fn640421p7

fn640421p3fn640421p4

fn640421p5fn640421p6

 

อุปทูต​ประเทศเนเธอแลนด์​ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมเยียนพบปะอธิการบดี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เวลา 08.30 น.  Mr. Thomas Van Leeuwen อุปทูต​ประเทศเนเธอแลนด์​ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตามเข้าเยี่ยมเยียนพบปะกับ รศ.ดร. อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ณ ห้องรับรอง อาคารสภา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn640324p1fn640324p2

fn640324p5fn640324p3

fn640324p4

เยี่ยมเยียนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมเยียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมได้หารือเเลกเปลี่ยนเเนวทางการทำงานด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fn640315n2p1

fn640315n2p2

fn640315n2p3

ต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอคนใหม่ของอำเภอยะรัง

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์  ดร.อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง ได้มาพบปะเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่นายอำเภอยะรัง ณ ห้องรับรอง อาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn640315n1p1

fn640315n1p2

fn640315n1p3

ร่วมต้อนรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ พลตำรวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้ได้มีการพบปะและแลกความคิดเห็นกับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

fn640301n2p1fn640301n2p5

fn640301n2p3fn640301n2p4

fn640301n2p2

ภาพและข่าว โดย​ Azhan Che-tae

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุไรยา จะปะกียา

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุไรยา จะปะกียา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับการตีพิมพ์ตำราหัวข้อ "Kaedah Bacaan Fonetik Bahasa Melayu dan Bahasa Thai" (ทักษะการอ่านโฟนิติกในภาษามลายูและภาษาไทย) จัดพิมพ์โดย Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia โดยหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือและอ้างอิงด้านทักษะภาษามลายูสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

fn640301p1

fn640301p2

fn640301p3

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับนายก อบจ.ปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในนามมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับนายก อบจ.ปัตตานี นายเศรษฐ อัลยุฟรี หลังจากที่ท่านได้แถลงนโยบายเป็นทางการในวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

fn640122p1

fn640122p2

fn640122p3

กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับช่าวบ้าน หมู่บ้านโสร่ง

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2654  ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับช่าวบ้าน หมู่บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างหนักในช่วงนี้

fn640105p6fn640105p2

fn640105p3fn640105p4

fn640105p5fn640105p1

 

ภาพและข่าว โดย​ Maroyee Mahama

 

กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ได้มอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ประสบความยากลำบากในช่วงฤดูฝนในปีนี้

fn631217p1fn631217p2

fn631217p3fn631217p4

 

ภาพและข่าว โดย​ Maroyee Mahama

 

ร่วมต้อนรับพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการพบปะและแลกความคิดเห็นกับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา การอบรมของผู้นำต่างๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในสังคม แสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

fn631029p1fn631029p7

fn631029p5fn631029p2

fn631029p4fn631029p6

fn631029p8fn631029p9

 

ข่าวโดย​ Anhuns
ภาพโดย​ Azhan Che-tae

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเข้าพบนายอำเภอมายอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายรอยาลี  ยะดะหะ นายอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค และได้หารือการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

จากนั้นทางอำเภอมายอ ให้เกียรติรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตมายอโอเพ่น สันติสุขชายแดนใต้ และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

fn631022p1

fn631022p2fn631022p3

fn631022p4fn631022p5

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำศิษย์เก่าได้รับบรรจุข้าราชการใหม่เข้าพบผู้บริหาร

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอบูนูฟัยล์  มาหะ นายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มอบหมายให้นายมูรชีดี  กาลอ อุปนายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ เข้ามาคารวะ รองศาตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาลิม  ไซซิง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (คณบดีอาวุโส) ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. นายฮูไซนี  แซะอาหลี  ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

2. นายอ๊ะหมัด  ดอล๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ จังหวัดนราธิวาส

3. นายซอหมาด  ใบหมาดปันจอ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้การเข้ามาเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ เป็นการแสดงการขอบคุณของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่ให้ความรู้ในวันนั้น จนทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในวันนี้ จากนั้นขอโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

fn631021p3fn631021p4

fn631021p5fn631021p7

fn631021p6fn631021p1

fn631021p2

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า นำคณะเข้าพบนายอำเภอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น.เข้าเยี่ยมคารวะนายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และได้ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาด้วย

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  กล่าวว่า ยะรังมีของดีเยอะมาก และผมจะนำเสนอของดีในอำเภอยะรังสู่นานาชาติ ผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้

นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง กล่าวว่า การศึกษาไม่จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไข แต่การศึกษาคือการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ และผมยินดีที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทิ้งท้ายว่า สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประสานความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมกับอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในอนาคต และให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

fn631020p1fn631020p2

fn631020p3fn631020p4

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและจัดเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ได้โอกาสมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ โดย อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

fn631006p2fn631006p1

และในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยาฏอนี ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยาฏอนีเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านโต๊ะอิหม่ำและผู้นำชุมชน พร้อมมอบนโยบายการบริหาร ซึ่งอำนวยการประสานโดย อำเภอยะรังเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

fn631006p3fn631006p4

fn631006p5