ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเข้าพบนายอำเภอมายอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายรอยาลี  ยะดะหะ นายอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค และได้หารือการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

จากนั้นทางอำเภอมายอ ให้เกียรติรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตมายอโอเพ่น สันติสุขชายแดนใต้ และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

fn631022p1

fn631022p2fn631022p3

fn631022p4fn631022p5

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำศิษย์เก่าได้รับบรรจุข้าราชการใหม่เข้าพบผู้บริหาร

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอบูนูฟัยล์  มาหะ นายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มอบหมายให้นายมูรชีดี  กาลอ อุปนายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ เข้ามาคารวะ รองศาตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาลิม  ไซซิง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (คณบดีอาวุโส) ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. นายฮูไซนี  แซะอาหลี  ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

2. นายอ๊ะหมัด  ดอล๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ จังหวัดนราธิวาส

3. นายซอหมาด  ใบหมาดปันจอ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้การเข้ามาเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ เป็นการแสดงการขอบคุณของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่ให้ความรู้ในวันนั้น จนทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในวันนี้ จากนั้นขอโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

fn631021p3fn631021p4

fn631021p5fn631021p7

fn631021p6fn631021p1

fn631021p2

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า นำคณะเข้าพบนายอำเภอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น.เข้าเยี่ยมคารวะนายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และได้ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาด้วย

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  กล่าวว่า ยะรังมีของดีเยอะมาก และผมจะนำเสนอของดีในอำเภอยะรังสู่นานาชาติ ผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้

นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง กล่าวว่า การศึกษาไม่จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไข แต่การศึกษาคือการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ และผมยินดีที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทิ้งท้ายว่า สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประสานความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมกับอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในอนาคต และให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

fn631020p1fn631020p2

fn631020p3fn631020p4

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและจัดเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ได้โอกาสมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ โดย อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

fn631006p2fn631006p1

และในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยาฏอนี ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยาฏอนีเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านโต๊ะอิหม่ำและผู้นำชุมชน พร้อมมอบนโยบายการบริหาร ซึ่งอำนวยการประสานโดย อำเภอยะรังเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

fn631006p3fn631006p4

fn631006p5

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสได้บรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายซอหมาด ใบหมาดปันจอ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสได้บรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ทั้งนี้ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่ง ได้เข้ารับโอวาทจาก ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ Sukree Langputeh รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ณ ร้านอาหาร PaPa TaGu จังหวัดปัตตานี

fn630915p1

fn630915p2

fn630915p3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mintoring)

by Adnmin
in FTUNews

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โดยนางชุลี ศรีนวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาซศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mintoring) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาตูม และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630903p1 fn630903p2

fn630903p3 fn630903p4

fn630903p5

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์ (ลอนดอน) ประเทศอังกฤษให้แก่นักศึกษา จำนวน 100 ทุน

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์ (ลอนดอน) ประเทศอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอบทุนให้แก่นักศึกษาทุนดังกล่าว จำนวน 100 ทุน ณ ห้องประชุมอาคารสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ขอขอบคุณมูลนิธิอัลเราะห์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

fn630907n2p1fn630907n2p6

fn630907n2p5fn630907n2p4

fn630907n2p2

ภาพและข่าว โดย : Mahyarudin Dueramaeng

 

 

อิหม่ามมัสยิดบางอุทิศ (ศิษย์เก่า มฟน.) มอบทุนซะกาตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มอบทุนซะกาต จำนวน 13 ทุน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นเงินจำนวน 65,000 บาท
สนับสนุนทุนซะกาตโดย นายอนุสรณ์ องอาจ อิหม่ามมัสยิดบางอุทิศ กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ​มหานคร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
jazakallahu khairan Anusorn Ongard

fn630907n1p1

fn630907n1p3

fn630907n1p2

ภาพและข่าว โดย : Mahyarudin Dueramaeng

 

 

อธิการบดี ครูปฐมบท Talqeen และปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมการ Talqeen ด้วยการอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ โดย รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี เป็นครูปฐมบทแก่นักศึกษาใหม่ ในบรรยากาศที่เป็นบารอกัตท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

ส่วนหนึ่งในคำกล่าวของอธิการบดีซึ่งถือเป็นปฐมโอวาทแก่นักศึกษาเหล่านี้คือ

“ลูกๆเดินทางมาถูกทางแล้ว มาใช้ชีวิตอยู่บนที่ดินวากัฟ  มาเรียนที่นี่ไม่เหมือนเรียนที่อื่น เพราะเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวากัฟทั้งหมด เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางไปสู่สรวงสวรรค์ มีเสียงอาซานคอยนำชีวิตเราทุก 5 เวลา ที่คอยปัดเป่าไซตอนในช่วงอายุของเรา 18 – 22 ปี ช่างเป็นชีวิตที่ล่อแหลมมากๆ หากไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอิสลามจริงๆ ชีวิตนี้ไม่ใช่ของเรา ชีวิตนี้เป็นของอัลลอฮฺที่ฝากมาให้เราใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยประทานอัลกุรอานมาเป็นทางนำของชีวิตและปัจจัยยังชีพต่างๆเพื่อเป็นเสบียงแก่ทุกชีวิตให้อยู่บนโลกนี้อย่างเพียงพอ

เรากำลังทำหน้าที่เพื่อไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ด้วยการถือธง นำความโปรดปรานมาให้แก่ชาวโลก(Rahmatal Lil Alameen) จึงขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนให้สูงๆ ไม่ใช่แค่ปริญญาตรี แต่ต้องให้ถึงปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคนในห้องนี้ต้องเป็นดอกเตอร์ให้หมดเลย เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านี้เป็นรอฮมัตแก่ชาวโลกทั้งปวง นี่คือวิสัยทัศน์ของอิสลาม ขอให้ทุกคนมอบจิตใจให้กับอัลลอฮฺ ผ่านกระบวนการตัรเบียะฮฺของมหาวิทยาลัย เราจะพยายามพาลูกๆของเราทุกคนผ่าน Assiratal Mustaqeem โดยไม่ให้ตกค้างแม้แต่คนเดียว ทั้งนี้ให้ทุกชีวิตนั้นมีความเข้าใจในหลักประกันของตนเองถึงความสันติสุขที่เขาพึงได้รับในโลกดุนยานี้และอาคีเราะฮฺ ภายใต้สโลแกน “มหาวิทยาลัยของฉัน สวรรค์ของฉัน” (Jamiati Jannati)”

fn630703n1p1fn630703n1p2

fn630703n1p3fn630703n1p4

คลิปอธิการบดีกล่าวโอวาทและปฐมบท Talqeen โครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 ขอบคุณคลิปวีดีโอจากเพจ : FTU tv

 

คลิปพิธีมอบเข็มกลัดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 ขอบคุณคลิปวีดีโอจากเพจ : องค์การบริหารนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ข่าวโดย​ Amin​ Yeana

การ์ดอย่าตก พร้อมชกต่อมาตรการควบคุม โควิด-19 ต้อนรับปีการศึกษา 2563

by Adnmin
in FTUNews

 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วางมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 สำหรับการเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยจากมาตรการเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาท การ์ดอย่าตก แม้ภาพรวมอาจค่อนข้างสงบนิ่ง วางใจได้แต่ยังไว้ใจไม่ได้

มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงทางสุขภาพและทางสังคม ได้แก่ วางจุดล้างมือพร้อมเจลฆ่าเชื้อจำนวน 20 จุด ในพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัย ตั้งด่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิสำหรับขาเข้าทุกคน พร้อมกับการลงชื่อในทะเบียนการเข้าออกการใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การรักษาระยะ ห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะเวลาละหมาดญะมาอะฮฺ และการเข้าหอพักของนักศึกษาต้องผ่านการคัดกรองอย่างทั่วถึงรวมถึงการงดเว้นกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมาก

ผศ.อับดุลบาสิต หะยีสะมะแอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เปิดเผยว่า การใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้นอกเหนือจากเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์.วิจัยและนวัตกรรมแล้ว เราต้องถือว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มันคือการรักษาชีวิตตัวเองและยังช่วยรักษาชีวิตของคนอื่นๆอีกด้วย นี่คือความน่ารักน่าหลงใหลของศาสนาอิสลามที่ทุกคนสามารถตักตวงผลบุญในทุกมิติของชีวิต

fn630628n1p1

fn630628n1p2

fn630628n1p3

ข่าวและภาพ โดย​ Amin​ Yeana

 

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ นางสาวอิศรียา หมื่นศรีรา (ฟิรดาวส์) และญาติใกล้ชิดอีก 3 ศพ(อินนา ลิลลาฮิ วาอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน)

by Adnmin
in FTUNews

 

กลายเป็นความโศกเศร้าสลดยากที่จะอธิบายเมื่อถึงคราลิขิตของอัลลอฮฺ ทุกสรรพสิ่งย่อมอยู่ภายใต้อานุภาพของอัลลอฮฺ(ซุบฮานะฯ) เมื่อนางสาวนางสาวอิศรียา หมื่นศรีรา(ฟิรดาวส์) อายุ 20 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี นักศึกษาทุนเด็กกำพร้า สภายุวมุสลิมโลก(WAMY) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ถึงอาญัล เมื่อ วันเสาร์ 20 มิถุนายน 2563 ด้วยโรคมะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง ระยะที่ 4 ณ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี

ต่อมาได้มีการจัดการและลำเลียงมัยยิตจากปราจีนบุรีเพื่อนำไปฝังยังบ้านเกิดที่ บ้านหน้าทัพ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรถยนต์ร่วมขบวนเดินทางของญาติพี่น้อง เมื่อมาถึงเขตอำเภอสิชล ก่อนถึงจุดหมายอีกไม่กี่กิโลเมตร ได้เกิดอุบัติเหตุรถร่วมขบวนชนกับต้นไม้ริมถนนเสียหายยับเยิน ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 3 คนและบาดเจ็บอีก 2 คน ผู้เสียชีวิตเป็นพี่ชาย น้าสาวและหลานสาว คาดว่าสาเหตุมาจากคนขับหลับใน มัยยิตทั้งสี่ได้ทำพิธีฝัง ณ กุโบร์ ม.7 บ้านหน้าทัพ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ 21 มิถุนายน 2563

ในโอกาสนี้ ทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อร่วมส่งดุอาเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวเพื่อยืนหยัดอดทนสู้ชีวิตต่อไป

fn630623n1p1

fn630623n1p3fn630623n1p2

fn630623n1p5fn630623n1p4

 

ข่าวโดย: Amin​ Yeana

ภาพโดย:Anhuns

 

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอยะรัง

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมคารวะนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การเข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอในครั้งนี้ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รายงานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ และหารือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าฯ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนทัศนะถึงบทเรียนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ​ Covid-19 และแนวทางการบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนให้เข้มแข็ง

fn630622n1p1n

fn630622n1p2

fn630622n1p3

ข่าวและภาพ โดย Abdullah Teeza

สร้างเครือข่ายฮาลาล

by Adnmin
in FTUNews

 

คณะจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษและคณะเข้าพบหารือกับ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี และ ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการด้านฮาลาล เมื่อ 14 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย

สถาบันฮาลาลได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลสู่สากลอีกทั้งเป็นแหล่งวิชาการและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านฮาลาลในภูมิภาคเอเชียเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการตามมาตรฐานฮาลาลอันเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

fn630614n2p2

fn630614n2p1

fn630614n2p3

ข่าวและภาพ​ โดย​ Amin​ Yeana

 

มอบต้นปาล์ม ต้นไผ่ เป็นวากัฟสำหรับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการวากัฟเพื่อการลงทุนและหารายได้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย ดร.ณรงค์ หัศนี ประธานโครงการได้จัดพิธีรับมอบต้นปาล์ม จำนวน 350 ต้น บริจาคโดยคุณอดุลย์ ราชชำรอง กรรมการสหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก ผ่านสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี และต้นไผ่ จำนวน 610 ต้น โดยคุณมะเสาวดี ไสยสากา ประธานสภาเกษตรจังหวัดยะลา โดยมีอธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียาและคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสวนเกษตรมหาวิทยาลัย เมื่อ 14 มิถุนายน 2563

ดร.ณรงค์ หัศนี ประธานโครงการเปิดเผยว่า จะนำต้นกล้าปาล์มและไผ่ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถสร้างรายได้ด้วยการใช้หน่อและลำ ที่ได้รับบริจาควันนี้ไปปลูกในแปลงบนพื้นที่รอบๆมหาวิยาลัยประมาณ 50 ไร่ คิดว่าน่าจะใช้เวลา 3- 4 ปี จึงจะมีรายได้ที่จะเป็นวากัฟมาหล่อเลี้ยงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้เราจะมีบ่อปลา แปลงพืชผักสวนครัวและต้นอ้อยซึ่งใช้เวลาไม่นานเพื่อนำผลผลิตเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ก่อนได้

สังคมบ้านเราวันนี้มีที่ดินวากัฟอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย อยากให้เรามาร่วมกันสร้างประโยชน์บนที่ดินวากัฟให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ผลิตอาหารในพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งพาจากที่อื่น ตอบโจทย์ด้านจิตวิญญาณสำหรับผู้บริจาค เป็นต้น ดร.ณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

fn630614n1p2

fn630614n1p1

 

กด Play เพื่อชมคลิปพิธีมอบ

ขอขอบคุณคลิปวีดีโอจากเพจ : หนุ่มน้อย islam

ข่าวโดย​ Amin​ Yeana

ภาพโดย​ Anhuns

 

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายมาหามะรอซือดี เจ๊ะแว

by Adnmin
in FTUNews

 

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายมาหามะรอซือดี เจ๊ะแว (Muhammadrusdi Chewan)ที่ได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ (เมื่อ 5 มิถุนายน 2563)

นายมาหามะรอซือดี เจ๊ะแว เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2511 (52 ปี) มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ 206/1 ม.4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ 2/11 ถ.เวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค จ.ยะลา เริ่มปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เมื่อปี 2542 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ครอบครัวมีบุตรชาย 1 คน ได้ประสบกับบททดสอบอย่างฉับพลันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก เข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และได้เสียชีวิตในเช้าวันต่อมา

นายมาหามะรอซือดี เป็นคนที่มีบุคลิกภาพเยือกเย็น มีอัธยาศัยดีกับทุกคนจนเป็นที่ยอมรับ เสียสละ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการไปมัสยิดฮารอมัยน์ตั้งแต่ก่อนเข้าวักตูและอยู่ในแถวแรกของการละหมาดญามาอะฮฺ ซึ่งถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาที่เกิดขึ้นในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา

ในนามของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนีทุกคน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ และขอดุอาต่อเอกองค์อัลลอฮฺขอได้โปรดอภัยโทษและประทานความเมตตา ความอบอุ่นและพำนักอยู่ ณ สถานที่พร้อมกับบรรดาซอลีฮีนทั้งหลาย อามีน

fn630605p3

fn630605p1fn630605p2

fn630605p4

กล่องยังชีพ อิฟตอร เพื่อบุคลากร

by Adnmin
in FTUNews

 

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดย ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 18/2563 ได้รับมอบกล่องอาหารและผลอินทผาลัมจากรัฐบาลประเทศคูเวตและซาอุดิอาระเบียผ่านสถานฑูตของทั้งสองประเทศ นำไปแจกจ่ายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอาหารอิฟตอร (Iftar Soim) ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮศ.1441

การแจกจ่ายให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การสวมหน้กากปิดปากปิดจมูก การล้ำงมือด้วยเจลอัลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง และทางเข้าออกตามที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

fn630505n1p6fn630505n1p2

fn630505n1p4fn630505n1p3

fn630505n1p1fn630505n1p5

 

 

ศอ.บต. เชิญอธิการบดีเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนภายใต้ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ ภายใต้ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า (ศูนย์ประสานงานบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19) ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม และมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ อธิการบดีได้มอบหนังสือ “คู่มือการเผชิญโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” แก่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

fn630416n1p1fn630416n1p2

fn630416n1p3 Medium

fn630416n1p4 Mediumfn630416n1p5 Medium

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรืออ่าน คู่มือมุสลิมในการเผชิญหน้าโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามภาษาที่ต้องการ ด้านล่างนี้

ภาษาไทย
Melayu-Jawi
Melayu-Rumi
thai1
Kulit Covid jawi
Kulit Covid rumi
Downloads
Downloads
Downloads

 

 

จิตอาสา ยามวิกฤติ

by Adnmin
in FTUNews

 

จากการใช้มาตรการปิดเมืองของหน่วยราชการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่นับวันจะยิ่งทวีเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมถึงการจับจ่าย ซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดบริการสาธารณะ ให้ความสะดวกแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยศิษย์เก่า มฟน. และจิตอาสา ให้ความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโสร่ง ต.เขาตูม จึงได้เปิดเพจชื่อว่า Lockdown Fight COVID 19 ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโสร่ง ที่มีความตั้งใจให้ความร่วมมืออยู่บ้านไม่แพร่เชื้อ โดยมีสินค้าที่สามารถฝากซื้อได้คือ ยาสามัญประจำบ้าน นม อาหารแห้ง อาหารสด ฯลฯ และกำหนดจุดรับของ ณ สี่แยกบ้านต้นตำเสา เน้นความสะอาด ระยะห่าง 2 เมตร ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการนี้ ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นในยามวิกฤติเท่านั้น

fn630401n1p2

fn630401n1p3

fn630401n1p4

ดูแลนักศึกษาต่างชาติ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2563 นายอับดุลบาซิด หะยีสะมะแอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทน ศปง.และตัวแทนสหกรณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ร่วมกันแจกอาหารและถุงยังชีพแก่นักศึกษาและบุคลากรผู้ดูแลนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศจีน กัมพูชาและพม่าที่ยังคงอยู่ที่หอพักในช่วงปิดเทอมนี้ จำนวนกว่า 30 คนในเวลาเดียวกันก็ได้ชี้แจงถึงหลักปฏิบัติตนใน ระยะเวลาของการระบาดเชื้อโควิด 19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกๆคนอีกด้วย โดยใช้เวลาสั้นไปเพียงประมาณ 30 นาที จึงแยกย้ายกันกลับ ณ บริเวณมัสยิดอัลฮารอมัยน์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630326n1p1

fn630326n1p2

fn630326n1p3

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ"รัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ"รัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 " ณ มัสยิดดารุลฮูดารามง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาเข้าร่วม

ดร.อับดุลอาซิ กะลูแป ผู้จัดการหลักสูตร กล่าวว่า โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน เป็นโครงการใหม่ที่ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมในชุมชน และเป็นครั้งที่แรก ที่ทางหลักสูตรจะบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ชุมชนให้มากขึ้น พร้อมที่จะสร้างองค์ความรู้ที่สามารถให้ประโยชน์กับนักศึกษาและชุมชนด้วย

ดร.อับดุลอาซิ เล่าต่อว่า กิจกรรมในวันนี้มีหลากหลายมาก ที่ทางหลักสูตรจะให้นักศึกษาได้สัมผัสกับชุมชนจริง ๆ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีความมั่นใจว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้สามารถที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้อีกด้วย

fn630315n1p1fn630315n1p2

fn630315n1p3fn630315n1p4

fn630315n1p5