ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (รอบที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (รอบที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2563

Download ประกาศ

namequota63 1 01

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยใช้สิทธิพิเศษ ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยใช้สิทธิพิเศษ ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้สิทธิพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

p quota63r2 01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และผู้สมัครทุนร้อยละ 50) ประจำปีการศึกษา 2563

Download ประกาศ

quota63n1 01

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

by Adnmin

 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

pised rps63cr 01pised rps63cr 02pised rps63cr 03pised rps63cr 04

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

by Adnmin

 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

krongkanpised63cr 01krongkanpised63cr 02krongkanpised63cr 03krongkanpised63cr 04

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

by Adnmin

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศ

prakadbandit2 cr 01prakadbandit2 cr 02

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

by Adnmin

 

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

 prakad63 02

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยใช้สิทธิพิเศษ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

by Adnmin

 prakad q63 01

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยใช้สิทธิพิเศษ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้สิทธิพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

 prakad q63 01

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

Download ประกาศ

pon p bandit62 01