การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565

by Adnmin

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565
“สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม: การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความปกติที่เปลี่ยนไป”
“MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH STUDIES AND SOCIAL INNOVATION: SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOWARD THE NEXT NORMAL”

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

NIC2022th

NIC2022en

Pin It