อินโดมาเยี่ยม จากมหาวิทยาลัย UNIDA, Gontor, Indonesia

by Adnmin
in FTUNews

 

นายอับดุลรอซัก บากูสัน หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.มาหะมะดารี แวโน๊ะ ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัย UNIDA, Gontor เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารสำนักอธิการบดี

fn621220n1p1fn621220n1p2fn621220n1p3

Pin It