เรียนรู้ภาษาอาหรับ

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการ มหกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ TPCK สู่สังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่าย ยกระดับภาษาอาหรับ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนมัธยมรวมทั้งครูของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา และสนามบริเวณมหาวิทยาลัย มี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อวัดความสามารถและทักษะของนักเรียนในแต่ละระดับ มีทั้งภาควิชาการ ภาคเวที ภาคสนามและกิจกรรมนิทรรศการที่มีรางวัลมอบให้กับผู้ชนะในประเภทต่างๆมากมายที่มาจากโรงเรียนและครู 5 จังหวัดคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล จำนวนประมาณ 3,000 คน

fn630105n1p1

fn630105n1p5fn630105n1p4

fn630105n1p2fn630105n1p3

 

Pin It