อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เป็นตัวแทน โครงวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์มูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เป็นตัวแทน โครงวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “การวิจัยและพัฒนาเมืองมะดีนะตุสสลามสู่มาตรฐานฮาลาลและตอยยีบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนใต้” อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ โรงแรม Century Park Hotel กรุงเทพมหานคร

fn630202n1p1

fn630202n1p2

fn630202n1p3

Pin It