กองแนะแนวและศิษย์เก่าให้การต้อนรับนายอำเภอยะรัง

by Adnmin
in FTUNews

 

กองแนะแนวและศิษย์เก่าให้การต้อนรับนายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตานี ในโอกาสมาเยี่ยมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมกันนี้ได้รายงานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้กับนายอำเภอยะรังรับทราบ

ในการนี้ท่านได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

fn630204n2p1

fn630204n2p2

fn630204n2p3

Pin It