สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 11

by Adnmin
in FTUNews

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่11 หัวข้อ”ผู้นำรุ่นใหม่: ความท้าทายต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมชายแดนใต้” โดยมีวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ระดับชาติคือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลากับรางวัลผู้นำดีเด่นมากมาย และ อ.อับดุลฮามีด จะปะกียา ผู้บริหารโรงเรียนบำรุงอิสลาม อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมเป็นผู้นำเสนอมุมมองและทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ มี ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดงานและปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563

fn630218n1p1fn630218n1p2

fn630218n1p3fn630218n1p4

fn630218n1p5

กด Play เพื่อชมคลิปสัมมนา

 

Pin It