มฟน.ในข่าว ต่อยอดการพัฒนาวิจัยในพื้นที่

by Adnmin
in FTUNews

 

ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่างานวิจัยชุดโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเมืองมะดีนะตุสสลามสู่มาตรฐานฮาลาลและตอยยีบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนใต้" เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) สนับสนุนโดย หน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับฝ่าย บูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สกสว.) โดยนักวิจัยได้เข้าไปทำงานวิจัยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครื่องแกงและอาหารสำเร็จรูปจังหวัดปัตตานี เพื่อยกระดับเครื่องแกงและอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานสากล และการนำไปสู่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศมุสลิม

ทั้งนี้ 'เมืองมะดีนะตุสสลาม' เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ชานเมืองจังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ โดยมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการผลักดันแนวคิดการสร้างรูปธรรมของเมืองแห่งสันติสุข สิ่งแวดล้อมที่ดีของการอยู่ร่วมกัน และเป็น Hub ในการเชื่อมโยงกับโลกมุสลิม ทั้งการศึกษาและการค้าการลงทุน โดยเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน

แหล่งข่าว : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕

Pin It