กล่องยังชีพ อิฟตอร เพื่อบุคลากร

by Adnmin
in FTUNews

 

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดย ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 18/2563 ได้รับมอบกล่องอาหารและผลอินทผาลัมจากรัฐบาลประเทศคูเวตและซาอุดิอาระเบียผ่านสถานฑูตของทั้งสองประเทศ นำไปแจกจ่ายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอาหารอิฟตอร (Iftar Soim) ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮศ.1441

การแจกจ่ายให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การสวมหน้กากปิดปากปิดจมูก การล้ำงมือด้วยเจลอัลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง และทางเข้าออกตามที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

fn630505n1p6fn630505n1p2

fn630505n1p4fn630505n1p3

fn630505n1p1fn630505n1p5

 

 

Pin It