คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mintoring)

by Adnmin
in FTUNews

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โดยนางชุลี ศรีนวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาซศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mintoring) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาตูม และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630903p1 fn630903p2

fn630903p3 fn630903p4

fn630903p5

Pin It