ร่วมต้อนรับพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการพบปะและแลกความคิดเห็นกับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา การอบรมของผู้นำต่างๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในสังคม แสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

fn631029p1fn631029p7

fn631029p5fn631029p2

fn631029p4fn631029p6

fn631029p8fn631029p9

 

ข่าวโดย​ Anhuns
ภาพโดย​ Azhan Che-tae

 

Pin It