ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุไรยา จะปะกียา

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุไรยา จะปะกียา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับการตีพิมพ์ตำราหัวข้อ "Kaedah Bacaan Fonetik Bahasa Melayu dan Bahasa Thai" (ทักษะการอ่านโฟนิติกในภาษามลายูและภาษาไทย) จัดพิมพ์โดย Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia โดยหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือและอ้างอิงด้านทักษะภาษามลายูสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

fn640301p1

fn640301p2

fn640301p3

Pin It