ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี และคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมคณะผู้บริหารได้มีโอกาสต้อนรับพันเอก เลอศักดิ์ แก้วหนูนวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี และคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มาเยือนเยี่ยมชมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการสร้างสันติภาพในสังคมที่หลากหลายเพื่อชีวิตที่ดีต่อไป

fn640610p1

fn640610p2fn640610p3

Pin It