ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ได้แสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กทม. และในโอกาสนี้ท่านได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษาในเขตพื้นนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในนั้นท่านท่านได้นำเสนอแบบเรียนอิสลามศึกษาบูรณาการสาระการเรียนรู้ (QAiMt Model) ให้กับท่านเลขาธิการฯ เพื่อเป็นการนำร่องให้กับโรงเรียนที่สนใจจะใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนต่อไป

fn641221p1fn641221p2

Pin It