มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์แก่เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้มีการจัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ฯพณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตโลกมุสลิม ณ ห้องประชุมแกรนด์มิรอจ ชั้น 3 โรงแรมอัลมิรอซ กรุงเทพมหานคร โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟอฏอนี เป็นผู้มอบมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว และมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ฯพณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลกะรีม อัลอีซา ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทยที่ให้การศึกษาแก่ผู้คนเพราะการศึกษาคือรากฐานของทุกอย่าง ท่านยังชื่นชมประเทศไทยในภาพรวมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมที่คนต่างศาสนาต่างความเชื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจระหว่างกันซึ่งเชื่อว่ากรณีของประเทศไทยน่าจะเป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นๆ ในโลกได้

fn650218p1

fn650218p5

fn650218p4

fn650218p3

 

กด Play เพื่อชมคลิปคำประกาศเกียรติคุณ

 

กด Play เพื่อชมวีดีโอถ่ายทอดสดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

Pin It