ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563

Prakad630702 01 2

prakad630702 01prakad630702 02

Pin It