ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563

Prakad6312 01

prakad6312p1nprakad6312p2n

 

Pin It