ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564

Prakad640524n 01prakad640524 mo5 01prakad640524 mo5 02

Pin It