ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

pr covid640611 01

Pin It