ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การดำเนินการตามประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การดำเนินการตามประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศยกเลก มาตรการลดคาเทอม20 แกไข 01

Pin It