ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษา นายอรัญ ยังสมัน

by Adnmin

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอรัญ ยังสมัน นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สร้างเรือข่ายด้านธุระกิจระหว่างนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักศึกษากลุ่มธุระกิจด้าน Star Up ที่ประเทศจอร์แดน ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2565 โดย กลุ่มงานความมั่งคงระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ขอแสดงความยินดีกับนายอรัญ ยังสมัน นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

fn650812p1

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชากฏหมายเปรียบเทียบ
สังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ขออัลลอฮฺทรงประทานเตาฟิกและฮีดายะห์ อามีน

Profesor64

ได้รับรางวัล "Best Paper Award 2021"

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มฟน.) และคณะฯ ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award 2021" จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร" ในงานสัมมนา SEC Capital Market Regional Seminar, 2021

sph641211

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการที่ได้รับรางวัลจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดี กับ ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ ที่ได้รับรางวัล จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประเภท สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่งดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2564

Certificate64L

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และ สมาคมศิษย์เก่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และ สมาคมศิษย์เก่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ที่ทีมโครงการแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจร (Online One-Stop Service Zakat Platform) ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนในการทดลองโครงการ รับทุนจำนวน 30,000 บาท
เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ ชิงทุนสนับสนุนในการตั้งต้นธุรกิจ จำนวน 100,000 บาท จากโครงการ Youth Co:Lab 2021
จัดโดย UNDP THAILAND

sph641103 p1

ขอแสดงความยินดี กับทีม Banana01 จาก มฟน. ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายระดับอุดมศึกษา การแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021

by Adnmin

ขอแสดงความยินดี กับทีม Banana01 จาก มฟน. ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายระดับอุดมศึกษ ในการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 จากรอบคัดเลือก 204 ทีม จากทั่วประเทศ


ทีม Banana01 ประกอบด้วย
⯑Fais Salaeh นักศึกษาปี 2
⯑Zulkiflee Telayaena นักศึกษาปี 2
⯑Rofik Rahmanie นักศึกษาปี 4


โครงการนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Thailand Cyber top talent21

Thailand Cyber top talent21n4

Thailand Cyber top talent21n2 Thailand Cyber top talent21n3

ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "คณะกรรมการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมรับรางวัลกษัตริย์ฟัยศอล สาขาบริการอิสลาม ประจำปี 2022"

by Adnmin

الحمد لله..ـ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ขอแสดงความยินดี แด่
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
จากเจ้าชายคอลิด อัลฟัยศอล องค์ประธานรางวัลกษัตริย์ฟัยศอล
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"คณะกรรมการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
รับรางวัลกษัตริย์ฟัยศอล สาขาบริการอิสลาม ประจำปี 2022"
ขออัลลอฮฺทรงประทานความช่วยเหลือและชี้นำให้
รศ. ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ในการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ตลอดไป

KingFaisol Abi s

ขอแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

by Adnmin

ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
"ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงาานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

sph640910

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
Innovative idea for Islamic Business contest 2021
""ธุรกิจอิสลามจะเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อโควิดยังอยู่""
งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2564
โดย คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
18 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ_1
ทีม NEXT STEP TEAM
1. นางสาวโซฟาวาตี พะพิเนง
2. นางสาวอาอิชะห์  ระนี
3. นางสาวฟาตอนีย๊ะ  หะยี

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ_2
ทีม ADAPTER TEAM
1. นายมูฮัมหมัดอาซีซี ใบกาเด็ม
2. นายฟุรกอน เจะเก็ง
3. นายชารีฟ  มะบูเก๊ะ

#อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์โรสนา รัฐการัณย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

sph640820n2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนบทความภาษาอาหรับ ระดับอุดมศึกษา

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนบทความภาษาอาหรับ ระดับอุดมศึกษา
งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2564
โดย สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ม.อ. ปัตตานี
18 ส.ค. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

#รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอานีซา มะแซ
บทความหัวข้อ اللقاح كالأم

#รางวัลชมเชย
1. นางสาวนูรไอนี สาเมาะ
บทความหัวข้อ اللقاح مظلة الحماية
2. นางสาวอะห์ลาม กาหลง
บทความหัวข้อ لقاح ضد الكوفيد درع للوقاية

#อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์นูรีซัน หะมะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ

sph640820n1

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TOP Volunteer Award 2021

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TOP Volunteer Award 2021
(คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด)
ฉลองครบรอบ 12 ปี องค์กรเพื่อสังคม ของศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม โล่รางวัลพิเศษ รุ่น Limited Edition

dr ail2

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020
Area Based Researcher: ABR Award 2020

abr award2020
1-อาจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านเกษตรอินทรีย์
2-อาจารย์โรสนา รัฐการัณย์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการสร้างแบรนดิ้ง
3-อาจารย์รัชนี สูยุ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการตลาด
4-อาจารย์นูซานา ปะกียา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5-ผศ. รอมสรรค์ เศะ คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6-อาจารย์ซุลกอรนัยน์ เบ็ญยา คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านนวัตกรรมสันติภาพ
7-ผศ. สะสือรี วาลี คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
8-ผศ. อับดุลย์ลาเต๊ะ สาและ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
9 อาจารย์อับดุลฆอนี เจะโซะ คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านชุมชนนวัตกรรม

a suhaimina junea rachnee

a nusanaa romsana zu

a sasereea abd latifa abdulkonee

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดี ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้จัดการวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020
Area Based Manager: ABM Award 2020

dr ail

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020
Area Based Executive : ABE Award 2020

dr zakariya

ศิษย์เก่ารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

by Adnmin

 

ศิษย์เก่ารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ข้อมูลจากกองแนะแนวและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่องผู้ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาภาษามลายู ระดับ ปริญญาเอกและโท ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นทุน KNB 100% จากรัฐบาลอินโดนีเซีย และอีกท่านได้รับทุนศึกษาต่อภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1-Rokayah Luebaesa S3 (ป.เอก) Universitas Negeri Semarang

2-Zakiyah Jehtae S2 (ป.โท) Universitas Negeri Yogyakarya

3-Aiman Yusoh S2 (ป.โท) Universitas Pendidikan Indonesia

4-Sunma Songlert S2 (ป.โท) Universitas Muhammadiyah Surakarta

5-Hanifah Tohlong (ภาษาญี่ปุ่น) HAYAMA International Language School Nara city,Osaka

sph640623p1

ทีม PEAPO MEAT จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับทุนสนับสนุน 1.5 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (องค์การมหาชน)

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับทีม PEAPO MEAT นักศึกษาสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

โดย นางสาวนัฐสุนันท์ ไชยเทพ  นางสาวมุรนี ตันอีโน นางสาววานิดา ยือลาแป นางสาวอามานะห์ บากาเด็ง และนางสาวนูร์อะมาลีนา เเลนิ นำทีมโดยนางสาว อานีสาห์ บือฮะ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 ทุน open innovation ที่มีวงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนประกอบการด้านธุรกิจอาหารฮาลาล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งอาจารย์เเละบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนทีมโค้ชจาก NIA ทุกท่าน

sph640613p1

sph640613p3

sph640613p2sph640613p5

sph640613p4

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มฟน. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Halal Transaction Platform ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอนวัตกรรม แพลตฟอร์มผ่อนสินค้าปลอดดอกเบี้ย ในโครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีม Halal Transaction Platform ประกอบด้วย

1.นางสาวนินาอีมะห์ หะยีนิมะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

2.นางสาวอามีเนาะห์ ปูเต๊ะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เปี้ยสินธุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

sph640328p1

sph640328p2

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ

by Adnmin

 

Tahniah dan Syabas ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี Person of The Year 2021" จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สาขาบริการวิชาการ

sph640304

นศ. มฟน. คว้ารางวัลชนะเลิศ MuslimTed Talk

by Adnmin

 

บารอกัลลอฮฺ ขอแสดงความยินดี​ นศ. มฟน. คว้ารางวัลชนะเลิศ MuslimTed Talk

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์​ 2564 ที่ผ่านมา ชมรมมุสลิม มอ.ปัตตานี Muslim Society PSU Pattani จัดกิจกรรม Muslimited Contest การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ โดยได้ทำ workshop เมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันกว่า 13 ท่าน และมีนักศึกษ​าจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพียงคนเดียว

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตัสนิ่ม สาเมาะ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ​ คณะศึกษา​ศาสตร์​ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้พูดในหัวข้อ สันติภาพไกลเอื้อมมือ สร้างความประทับใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก จนคว้ารางวัลที่ 1 พร้อมกับเกียรติบัตรเหรียญ​ทอง

ขออัลลอฮฺเพิ่มพูนความดีงามในครั้งนี้...อามีน

sph640226p1

sph640226p2

sph640226p3

 

ภาพและข่าว จากเพจ คนเก่งศรี มฟน.

 

ทีมมูอัลลิม Muallim คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้คว้าแชมป์ Global Winner

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมมูอัลลิม Muallim ที่ได้คว้าแชมป์ Global winner ด้านความเสมอภาคและการเสริมแรงจูงใจ Equity and empowerment
นักศึกษาคนเก่งของเราที่เข้าประกวด คือ

นางสาวนูรไลลา ดอคา นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวนิสมา ฆอแดะ นักศึกษา คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​ สาขาวิชากาสอนอิสลามศึกษา

นางสาวนาดีเราะห์ เวาะแห นักศึกษา คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ

sph631212p1

sph631212p2sph631212p3