มฟน. เข้ารอบ 30 ทีม Toyota Campus Challenge 2019

by Anhuns

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม โครงการ Toyota Campus Challenge 2019 จากจำนวนทีมที่ส่งประกวดทั้งหมด 838 ทีม โดยทีม NEKO ส่งแผนมหาวิทยาลัยการเรียนรู้แห่งความปลอดภัย Safety Learning University : SLU มีสมาชิกดังนี้

1-นายอฟิตรี ยาแมะเน๊าะ  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
2-นายซูฟียาน มุไท
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
3-นายศราวุธ นาคชูวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์
4-นายฮะวารีย์ แสงอารี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยมี ดร.อิสมาอีล ราโอบ    
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

แหล่งข่าว : เว็บไซต์ Toyota

neko1neko toyota2

nekologo

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ท่านแรกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Anhuns

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในโอกาส ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา สังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นศาสตราจารย์ ท่านแรกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

dr zakariya

มฟน. ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

by Anhuns

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์สบู่สครับและสครับผิวกายจากเปลือกลูกหยี น้ำพริกกาหยีทรงเครื่องในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

แหล่ง​ที่​มา: ภาพข่าวจากมติชนออนไลน์​ <<คลิก

sph001