ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TOP Volunteer Award 2021

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TOP Volunteer Award 2021
(คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด)
ฉลองครบรอบ 12 ปี องค์กรเพื่อสังคม ของศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม โล่รางวัลพิเศษ รุ่น Limited Edition

dr ail2

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020
Area Based Researcher: ABR Award 2020

abr award2020
1-อาจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านเกษตรอินทรีย์
2-อาจารย์โรสนา รัฐการัณย์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการสร้างแบรนดิ้ง
3-อาจารย์รัชนี สูยุ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการตลาด
4-อาจารย์นูซานา ปะกียา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5-ผศ. รอมสรรค์ เศะ คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6-อาจารย์ซุลกอรนัยน์ เบ็ญยา คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านนวัตกรรมสันติภาพ
7-ผศ. สะสือรี วาลี คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
8-ผศ. อับดุลย์ลาเต๊ะ สาและ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
9 อาจารย์อับดุลฆอนี เจะโซะ คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ด้านชุมชนนวัตกรรม

a suhaimina junea rachnee

a nusanaa romsana zu

a sasereea abd latifa abdulkonee

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดี ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้จัดการวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020
Area Based Manager: ABM Award 2020

dr ail

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารวิจัยดีเด่นเชิงพื้นที่ ประจำปี 2020
Area Based Executive : ABE Award 2020

dr zakariya

ศิษย์เก่ารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

by Adnmin

 

ศิษย์เก่ารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ข้อมูลจากกองแนะแนวและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่องผู้ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาภาษามลายู ระดับ ปริญญาเอกและโท ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นทุน KNB 100% จากรัฐบาลอินโดนีเซีย และอีกท่านได้รับทุนศึกษาต่อภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1-Rokayah Luebaesa S3 (ป.เอก) Universitas Negeri Semarang

2-Zakiyah Jehtae S2 (ป.โท) Universitas Negeri Yogyakarya

3-Aiman Yusoh S2 (ป.โท) Universitas Pendidikan Indonesia

4-Sunma Songlert S2 (ป.โท) Universitas Muhammadiyah Surakarta

5-Hanifah Tohlong (ภาษาญี่ปุ่น) HAYAMA International Language School Nara city,Osaka

sph640623p1

ทีม PEAPO MEAT จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับทุนสนับสนุน 1.5 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (องค์การมหาชน)

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับทีม PEAPO MEAT นักศึกษาสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

โดย นางสาวนัฐสุนันท์ ไชยเทพ  นางสาวมุรนี ตันอีโน นางสาววานิดา ยือลาแป นางสาวอามานะห์ บากาเด็ง และนางสาวนูร์อะมาลีนา เเลนิ นำทีมโดยนางสาว อานีสาห์ บือฮะ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 ทุน open innovation ที่มีวงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนประกอบการด้านธุรกิจอาหารฮาลาล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งอาจารย์เเละบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนทีมโค้ชจาก NIA ทุกท่าน

sph640613p1

sph640613p3

sph640613p2sph640613p5

sph640613p4

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มฟน. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Halal Transaction Platform ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอนวัตกรรม แพลตฟอร์มผ่อนสินค้าปลอดดอกเบี้ย ในโครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีม Halal Transaction Platform ประกอบด้วย

1.นางสาวนินาอีมะห์ หะยีนิมะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

2.นางสาวอามีเนาะห์ ปูเต๊ะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เปี้ยสินธุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

sph640328p1

sph640328p2

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ

by Adnmin

 

Tahniah dan Syabas ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี Person of The Year 2021" จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สาขาบริการวิชาการ

sph640304

นศ. มฟน. คว้ารางวัลชนะเลิศ MuslimTed Talk

by Adnmin

 

บารอกัลลอฮฺ ขอแสดงความยินดี​ นศ. มฟน. คว้ารางวัลชนะเลิศ MuslimTed Talk

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์​ 2564 ที่ผ่านมา ชมรมมุสลิม มอ.ปัตตานี Muslim Society PSU Pattani จัดกิจกรรม Muslimited Contest การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ โดยได้ทำ workshop เมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันกว่า 13 ท่าน และมีนักศึกษ​าจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพียงคนเดียว

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตัสนิ่ม สาเมาะ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ​ คณะศึกษา​ศาสตร์​ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้พูดในหัวข้อ สันติภาพไกลเอื้อมมือ สร้างความประทับใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก จนคว้ารางวัลที่ 1 พร้อมกับเกียรติบัตรเหรียญ​ทอง

ขออัลลอฮฺเพิ่มพูนความดีงามในครั้งนี้...อามีน

sph640226p1

sph640226p2

sph640226p3

 

ภาพและข่าว จากเพจ คนเก่งศรี มฟน.

 

ทีมมูอัลลิม Muallim คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้คว้าแชมป์ Global Winner

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมมูอัลลิม Muallim ที่ได้คว้าแชมป์ Global winner ด้านความเสมอภาคและการเสริมแรงจูงใจ Equity and empowerment
นักศึกษาคนเก่งของเราที่เข้าประกวด คือ

นางสาวนูรไลลา ดอคา นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวนิสมา ฆอแดะ นักศึกษา คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​ สาขาวิชากาสอนอิสลามศึกษา

นางสาวนาดีเราะห์ เวาะแห นักศึกษา คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ

sph631212p1

sph631212p2sph631212p3

นักศึกษาการสอนภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด AiiTel 2020

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาการสอนภาษาอาหรับ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด AiiTel 2020 (Arabic International E-Innovation Teaching & Learning) ภายใต้หัวข้อ "แบบเรียนอัจฉริยะในการจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ โดยใช้ AR (Augmented Reality) จัดโดย Sultan Idris Education University ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผ่าน Google Meet

ทีมหนึ่งเดียวจากประเทศไทย นักศึกษาจากสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

sph631007

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้เป็นตัวแทนเยาวชนภาคใต้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Young’s voices from Thailand’s Southern Border Provinces

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิสมา ฆอแด๊ะ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปี 3 เป็นตัวแทนเยาวชนภาคใต้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Young’s voices from Thailand’s Southern Border Provinces เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ทำเนียบ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

sph630922p1sph630922p2

sph630922p3sph630922p4

สาขานิติศาสตร์ มฟน. ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา จากการประกวดนวัฒกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนฯ

by Adnmin

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดนวัฒกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์กูปัทมา กาลีกาตะโป อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วย
นายอนุศรณ์ ติเศษ
นายศอฟวาน สาและ
นายมาร์ติน มะเระ
นายฮานาฟี กาเต๊ะ
นางสาวซูไฮนา จารง

sph630921p3

sph630921p1

sph630921p2

ขอแสดงความยินดีกับนายฮูไซนี แซะอาหลี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นดาโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับนายฮูไซนี แซะอาหลี

ศิษย์เก่าสาขาวิชาชะรีอะฮฺ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นดาโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

sph630907

นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขัน look A live วจก.โชว์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขัน look A live วจก.โชว์ของ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
>>>ทีม AGSA  ซึ่งประกอบด้วย
---นางสาวนูรซัซวาน ดือเร๊ะ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
---นางสาวตัสนีม จักร์ปา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
---นางสาวฮานาน ประสารการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
---อาจารย์กามีละฮ์ หะยียะโกะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษานำความรู้จากรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและลงทุนธุรกิจใหม่ Live สดขายของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ้าปาเต๊ะ

sph630904n1p3

sph630904n1p2

นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ม.ฟาฏอนี ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจาก 16 ทีมสุดท้ายของการแข่งขัน Thailand innovation awards 2020

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ม.ฟาฏอนี จากทั้งหมด 100 ทีม ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจาก 16 ทีมสุดท้ายของการแข่งขัน Thailand innovation awards 20 ......ฮัลหัมดุลิลละห์ ต้องชี่นชมเด็กๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผลักดัน Anis Addeen

sph630721n1p5

sph630721n1p1sph630721n1p6

sph630721n1p3

Muallim ทีมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

by Adnmin

ขอเเสดงความยินดีกับทีม Muallim ทีมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ซึ่งได้รับการ Incubate จาก Nureen Pakdee และ Muslimah Tohlong จาก #Digital4Peace ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ของการแข่งขันในโครงการ Generation Unlimited โดย UNICEF Thailand , UNDP Thailand , และ Saturday School


ต่อไปนี้ทีม Muallim จะเป็น 1 ใน 2 ตัวเเทนของประเทศไทยไปแข่งขันบนเวทีระดับโลก

d4p 2 

d4p 3d4p 4

d4p 1

กด Play เพื่อชมคลิปสัมภาษณ์ ทีม Muallim

 

ม.ฟาฏอนี ติดอับดับ TOP 10 เว็บไซด์ มหาวิทยาลัยเอกชน 2020

by Adnmin

เว็บไซต์ uniRank ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ได้ทำการประกาศผล The 2020 University Web Rankings : Top Universities in Thailand 2020 หรือ ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2020
 
การจัดอันดับนี้ uniRank จะพิจารณามหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้าเกณฑ์จาก มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาโทและปริญญาเอก และมีการเปิดสอนหลักสูตรส่วนใหญ่แบบดั้งเดิม (และไม่ใช่การสอนทางไกล) ซึ่งมีทั้งหมด 124 มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนที่ได้เข้ารับการพิจารณา
 
โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาจาก การที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ การที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอ
 
จากนั้น ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรวบรวมเป็นระยะๆ และพิจารณาโดย IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence หน่วยงานเฉพาะของ uniRank รวมทั้งประกอบกับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลอิสระซึ่งป็นเครื่องมือในการการสืบค้นทีสำคัญ ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow โดยผลสรุปการจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ftutop10

แหล่งที่มาของข่าว : www.admissionpremium.com

ขอเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

by Adnmin

 

ขอเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ไอเดียธุรกิจ Startup for the future MSc 2020 กับหัวข้อ Green technology จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย นางสาวโซฟาวาตี พะพิเนง นางสาวฟาตอนีย๊ะ หะยี นางสาวฮุสนา เจ๊ะดอเล๊าะ และอาจารย์โรสนา รัฐการัณย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาเสนอผลงาน บรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ Delivery อาหาร ที่เติบโตอยู่ขณะนี้

sph630213

นักศึกษาคนเก่ง

by Adnmin

 

Miss Intisor Bt.Mohamat Asree จากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลย์เซีย ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอาหรับ คือหนึ่งในจำนวนนักศึกษา 100 คน ที่เก่งระดับ 3.93 จนได้รับทุน Al Rahmah ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เปิดเผยความรู้สึกในฐานะเป็นครอบครัวของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ด้วยการขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสในการรับทุนครั้งนี้ ที่มาจากการผลเรียนระดับนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่อบอุ่น มีความปลอดภัย ทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างบุคลิกภาพแห่งเป็นผู้นำ พร้อมๆกับความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในแขนงต่างๆ ในอนาคตมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในสาขาวิชาภาษาอาหรับ จนเป็นผู้ที่ชำนาญทางด้านนี้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างกว้างขวาง

fn630127n1p1