ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ท่านแรกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในโอกาส ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา สังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นศาสตราจารย์ ท่านแรกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

dr zakariya

Pin It