นักศึกษา มฟน. เป็นตัวแทน 1 ใน 5 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ The Educational and Social Expedition for Global action (EDEXGLA 14)

by Adnmin

นายอับดุลฆอนียู สิเดะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 5 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อไปทัศนศึกษาสังคม เศรฐกิจ และศิลปะวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

abdulkoneeyu

Pin It